Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Η εορτή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εόρτασε με όλη την μεγαλοπρέπεια την εορτή της του Χριστού Γεννήσεως την 25ην Δεκεμβρίου 2009/ 7ην Ιανουαρίου 2010.

Αρχαία τυπική τάξις της Εκκλησίας Ιεροσολύμων ορίζει να εορτάζηται η εορτή αυτή από όλην την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων εις την Βηθλεέμ, την πόλιν όπου έλαβε χώραν η κατά σάρκα εκ της Θεοτόκου Γέννησις του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων άγιος Σωφρόνιος εις ομιλίαν του θρηνεί, διότι λόγω της πολιορκίας των Ιεροσολύμων (638 μ. Χ.), η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αδυνατεί να μεταβή εις Βηθλεέμ, δια να εορτάση την μητρόπολιν των εορτών.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ακολουθούν την τάξιν αυτήν και εφέτος, εώρτασε την εορτήν αυτήν, αρχής γενομένης από της παραμονής αυτής. Ούτω την παραμονήν, 24ην Δεκεμβρίου 2009 /6ην Ιανουαρίου 2010, περί την 9.00ην π.μ. ώραν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις την καθιερωμένην επίσκεψιν της Αστυνομίας εις το Πατριαρχείον, τον Αρχηγόν της Αστυνομίας Ιεροσολύμων κ. Ααρών Φράνκο, τον Διευθυντήν του Αστυνομικού Τμήματος της Πύλης του Δαβίδ των Ιεροσολύμων κ. Άβι Ρόϊφ και τον κ. Σαλίμπα Σαλίμπα και συνοδείαν αυτών μετά του Διευθυντού του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ κ. Σεζάρ Μαρζήε.

Ούτοι και συνώδευσαν τον Μακαριώτατον και την Αγιοταφιτικήν εξ Αρχιερέων και Ιερομονάχων συνοδείαν Αυτού από του Πατριαρχείου έως και την Πύλην του Δαβίδ. Εκ της Πύλης του Δαβίδ ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού, επιβιβασθέντες οχημάτων, προπορευομένης της Ισραηλινής Αστυνομίας, έφθασαν εις την μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ ιστορικήν Μονήν του Προφήτου Ηλιού.

Προ της Μονης ταύτης υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον ο ηγούμενος αυτής Αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας, ο Ισραηλινός Στρατιωτικός Διοικητής της περιοχής Βηθλεέμ κ. Ιγιάντ Σιρχάν, ο Δήμαρχος της πόλεως του χωρίου των Ποιμένων κ. Χάνι Αλ -Χάϊκ, ο Δήμαρχος της πόλεως Μπετζάλλας κ. Ράτζι Ζεντάν και προύχοντες των πόλεων τούτων ως και προύχοντες της πόλεως Βηθλεέμ.

Μετά την υποδοχήν και την προσκύνησιν εις τον εντός της Μονής ιερόν ναόν του Προφήτου Ηλιού, ηκολούθησεν εις την αίθουσαν υποδοχής της Μονής σύντομος δεξίωσις με προσφοράν ελαφρού προσφαγίου από τον ηγούμενον.

Εν συνεχεία, πέντε Ισραηλινών ιππέων προπορευομένων, η Πατριαρχική πομπή εξεκίνησε με αργόν ρυθμόν των οχημάτων και έφθασεν έως και εις τον συνοριακόν έλεγχον του τάφου της Ραχήλ. Μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ υπάρχει ο συνοριακός έλεγχος εις το σημείον του τάφου της Ραχήλ, λόγω της τεταμένης επικρατούσης εισέτι πολιτικής καταστάσεως. Δια τούτο κατά την διάρκειαν των εορτών των Χριστουγέννων οι Ισραηλινοί Στρατιωτικοί της περιοχής Βηθλεέμ ελαφρύνουν τα μέτρα ασφαλείας δια την διευκόλυνσιν διακινήσεως προς την Βηθλεέμ δια τους αρχηγούς των Εκκλησιών, τους συνοδούς των, τους πιστούς προσκυνητάς και άλλους. Εις τον τάφον της Ραχήλ, των Ισραηλινών ιππέων αναχωρησάντων, προεπορέυθησαν του Μακαριωτάτου και της συνοδείας Αυτού, πέντε Παλαιστίνιοι ιππείς, οίτινες και έφθασαν εις την πλατείαν της Βασιλικής της Γεννήσεως.

Εις την πλατείαν ταύτην ως και δεξιά και αριστερά της οδού, πλήθος λαού, Ορθοδόξου χριστιανικού και μη χριστιανικού, επεφύλαξαν θερμήν υποδοχήν εις τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού. Ενταύθα ο Πατριαρχικός Επίτροπος Βηθλεέμ, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον ως ερχόμενον εις την Βηθλεέμ και καθοδηγούμενον νοερώς υπό του αστέρος ως οι Μάγοι, ίνα εν τω Σπηλαίω προσκυνήση τα ίχνη του τεχθέντος Άρχοντος της ειρήνης και προεξάρξη της λαμπράς πανηγύρεως των Ορθοδόξων.

Από της πλατείας της Βηθλεέμ ο Πατριάρχης ενδεδυμένος μανδύαν κατηυθύνθη προς την αυλήν της Βασιλικής, ευλογών τον λαόν, περιστοιχούμενος υπό των Αρχιερέων του Πατριαρχείου, του Υπουργού Τουρισμού της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Ζιγιάντ Ιλ Μπάντακ, του Δημάρχου της Βηθλεέμ κ. Βίκτωρος Χάννα, του Αρχηγού της Αστυνομίας κ. Χάλεντ Ταμίμη και προυχόντων της Βηθλεέμ, προπορευομένων των ιερέων και των ψαλτών ψαλλόντων «Η γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών».

Εισελθών ο Μακαριώτατος δια της απερίττου και χαμηλής πύλης της Βασιλικής, διελθών τον πρόναον, εστάθη προ της εισόδου της Βασιλικής, ένθα συμφώνως προς το ισχύον καθεστώς ανέμενε και εχαιρέτισεν Αυτόν ο Έλλην Γενικός Πρόξενος, ακολούθως δε επορεύθη, διασχίζων την Βασιλικήν, προ του εικονοστασίου. Το δικαίωμα της αποκλειστικής προσευχής εις την Βασιλικήν έχουν μόνον οι Ορθόδοξοι. Από τον χώρον του εικονοστασίου ο Μακαριώτατος δια του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου και της νοτίου πύλης του Σπηλαίου κατήλθε και προσεκύνησε μετά των Αρχιερέων εις τον αστέρα και την φάτνην του θεοδέγμονος Σπηλαίου.

Προσκυνήσας ο Μακαριώτατος, εξήλθε του Αγίου Σπηλαίου δια της βορείου αυτού πύλης, ανελθών τας βαθμίδας και σταθείς προ του παρεκκλησίου, του εν χρήσει υπό των Αρμενίων, ένθεν ήλθε προ του εικονοστασίου, ηυλόγησε τον λαόν, εν ω εψάλλετο το «εις πολλά έτη, Δέσποτα» και ανελθών εις τον θρόνον, προεξήρξε της ακολουθίας των Μεγάλων Ωρώνκαι της θ. Λειτουργίας των Χριστουγέννων.

Ευθύς αμέσως, άμα τη λήξει της θ. Λειτουργίας, δια μέσου της Βασιλικής και από της θύρας του βαπτιστηρίου εγένετο η άνοδος εις το μοναστήριον εις την ανακαινισμένην αίθουσαν του οποίου ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος παρέθεσε πλουσίαν εόρτιον τράπεζαν.

Η εορτή των Χριστουγέννων των Ορθοδόξων εις την Βηθλεέμ έγινεν εορτή και των άλλων χριστιανών, έγινεν εορτή κοινωνική όλων των κατοίκων, έδωσεν ευκαιρίαν επικοινωνίας και ανακουφίσεως εκ των δυσκολιών, τας οποίας διέρχεται η πόλις, έδωσεν ευκαιρίαν εργασίας εις τα καταστήματα των προσκυνηματικών ενθυμίων της πόλεως και εις τα ξενοδοχεία διαμονής των προσκυνητών δι' ανακούφισιν των κατοίκων από τας δυσκόλους συνθήκας διαβιώσεως αυτών. Η εορτή των Ορθοδόξων έδωσεν εις όσους εζήτουν τον άρτον της ζωής και εις άλλους των κατοίκων της Βηθλεέμ τον «άρτον τον επιούσιον».

Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ