Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Λάβρος ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός για το ΕΤΑΚ


Πρωτοφανή και παράνομη χαρακτήρισε την αύξηση του φόρου του ΕΤΑΚ στα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός σε χθεσινό

του έγγραφο, με το οποίο τοποθετείται απέναντι στις πρωτοβουλίες της νέας Κυβέρνησης σχετικά με τον «τριπλασιασμό» του εν λόγω φόρου.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων « Romfea.gr », εξασφάλισε αποκλειστικά το κείμενο του Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού, το οποίο έχει ως εξής:

Εις απάντησιν του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4266/6-11-2009 εγγράφου αυτής,

1. Εν πρώτοις ευλαβώς υποβάλλω κατάσταση καταβολής του φόρου ΕΤΑΚ, τον οποίο κατέλαβαν η Ιερά Μητρόπολις, οι Μονές, οι Ιεροί Ναοί και τα Ευαγή Ιδρύματα της Ι. Μητροπόλεως ημών δια το τρέχον έτος.

2. Οι απόψεις ημών περί της αυξήσεως του ποσοστού του ΕΤΑΚ από ένα τοις χιλίοις σε τρία τοις χιλίοις, είναι πρωτοφανής και παράνομος, φανερώνει δε και εχθρότητα προς την Εκκλησίαν των Κυβερνώντων. Δια τους εξής λόγους:

α. Δεν μπορεί να χαρακτηρισθή ευνομούμενη μια Πολιτεία, η οποία εν γνώσει θεσπίζει Νόμους αντισυνταγματικούς η αντίθετους προς την ηθικήν τάξην, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν, ως είναι η μελετώμενη από την Ελληνική Κυβέρνηση αύξηση του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτά δεν συνέβηκαν ούτε στην Τουρκοκρατία με τους Σουλτάνους.

β. Η υπέρμετρη και μονομερής φορολόγηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Νομικών Προσώπων αυτής (Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Ενοριακών Ναών, Μονών κ.λ.π) χωρίς την φορολόγησιν των άλλων Ελληνικών Νομικών Προσώπων και μάλιστα των λοιπών Ελληνικών Θρησκευτικών Κοινοτήτων (Μουσουλμάνων, Εβραίων, Καθολικών, Διαμαρτυρομένων, κ.λ.π.), αποτελεί σκάνδαλο νομοθετικής μεροληψίας, προσβάλλει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους Χριστιανούς της, που αποτελούν την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, θα μειώση αναλόγως το προσφερόμενο στην κοινωνία μας φιλανθρωπικό της έργο και θα ψυχράνη τους δωρητάς και Ευεργέτας της.

γ. Ο τριπλασιασμός του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντίκειται στην περί ισότητος διάταξη του Συντάγματος και αποτελεί κατάφωρη αδικία στην Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στο παρελθόν εστήριξε το Ελληνικό Έθνος με την περιουσία των Μοναστηριών της και με τα καντήλια των Εκκλησιών ακόμη, αλλά και σήμερα όχι μόνο είναι ΜΟΝΗ αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας στην προσφορά κοινωνικού έργου προς πάντας τους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας είτε αυτοί είναι Έλληνες η Αλλοδαποί είτε είναι Ετερόδοξοι η Αλλόδοξοι.

Δια τούτο, εάν νομοθετηθεί τούτο, εύκολα θα απορριφθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Πολιτείας και θα μείνει στην ιστορία η κακή διάθεση κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της σημερινής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

δ. Η απόφαση αυξήσεως του ΕΤΑΚ ΜΟΝΟΝ δια τα Ν.Π.Δ. και Ι. Δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος αντίκειται και εις την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν. Δια τούτο προσφεύγουσα η Εκκλησία εις τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ασφαλώς θα δικαιωθεί, όπως εδικαιώθη, όταν κατέφυγε δια τον Νόμο Τρίτση. Οπότε η Πατρίδα μας θα εκτεθεί και διεθνώς.

ε. η Ελληνική Πολιτεία όχι ΜΟΝΟΝ πρέπει να μη φορολογεί υπερβάλλοντως την Εκκλησία, αλλά και να την ενισχύει οικονομικά διότι αυτή σηκώνει το βάρος της καθημερινής βοήθειας των εχόντων ανάγκη συνανθρώπων μας.

3. Η Μητρόπολις Ηλείας π.χ. λειτουργεί αδαπάνως δια την Ελληνική Πολιτεία τα εξής ιδρύματα:

α. Πέντε Γηροκομεία – Άσυλα κατακοίτων, στα οποία περιθάλπονται άνω των 400 πτωχών συνανθρώπων μας και εργάζονται 147 εργαζόμενοι πλήρους απασχολήσεως.

β. Δύο Μαθητικά – Φοιτητικά Οικοτροφεία στην Ηλεία με 140 μαθητές – φοιτητές και φοιτήτριες, δύο στην Πάτρα (Θηλέων και Αρένων) και δύο στην Θεσσαλονίκη (Αρένων και Θηλέων), στα οποία φιλοξενούνται ΔΩΡΕΑΝ περί τους 120 φοιτητές και φοιτήτριες.

γ. Ενισχύει με διάφορα χρηματικά ποσά 74 απόρους φοιτητές και φοιτήτριες και 3 μεταπτυχιακούς.

δ. Δύο Σχολές, Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας, στις οποίες φοιτούν ΔΩΡΕΑΝ περί τα 300 παιδιά, αγόρια και κορίτσια και μεγαλύτεροι άνθρωποι.

ε. Δύο κατασκηνώσεις, Σκαφιδιάς (θάλασσα) και Λαμπείας (βουνό), στις οποίες σε τρεις περιόδους το περασμένο θέρος εφιλοξενήθησαν περί τα 600 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Στην τελευταία περίοδο μάλιστα φιλοξενήθηκαν στην Σκαφιδιά και παιδιά του ΚΕΚΥΚΑΜΕ – Α με τους Συνοδούς τους.

στ. Δύο Ορφανοτροφεία (Αρένων και Θηλέων).

ζ. Ίδρυμα προστασίας αγάμων και εγκαταλελειμμένων Μητέρων.

η. Τέλος στην Μητρόπολιν μας και τα φιλόπτωχα Ταμεία των Ι. Ναών συνήθως καταφεύγουν καθημερινά οι συνάνθρωποι μας και απευθύνονται η Νομαρχία, οι Εισαγγελείς Πύργου και Αμαλιάδος, οι Δήμοι, η Αστυνομία κ.λ.π. δια να περιθάλψουμε δυστυχισμένους ανθρώπους μας κάθε ηλικίας η να τους βοηθήσουμε υλικά στις ποικίλες ανάγκες τους. Η ΔΕΗ, οι Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η ΔΕΥΔΑΠ, καθημερινά δέχονται τους υπαλλήλους της Ιεράς Μητροπόλεως μας δια την εξόφληση οφειλομένων Λογαριασμών των συνανθρώπων μας.

Σας υποβάλλομε το Κοινωνικό Απολογισμό της Μητροπόλεως μας του έτους 2008 με το συνολικό ποσό κοινωνικών δαπανών, 8.680.293.99 Ευρώ το οποίο δημοσιεύσαμε στα Μ.Μ.Ε., όπως κάθε χρόνο.

4. Τέλος άποψίς μου είναι, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας πρέπει να αντιδράση έντονα και σθεναρώς με όλα τα νόμιμα μέσα, εν ανάγκη δε να συγκαλέση και έκτακτον Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας, ώστε από κοινού να αντιμετωπίσωμε την εναντίον μας άδικον αυτήν υλικήν και ηθικήν προσβολήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Πρωτοφανή και παράνομη χαρακτήρισε την αύξηση του φόρου του ΕΤΑΚ στα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός σε χθεσινό

του έγγραφο, με το οποίο τοποθετείται απέναντι στις πρωτοβουλίες της νέας Κυβέρνησης σχετικά με τον «τριπλασιασμό» του εν λόγω φόρου.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων « Romfea.gr », εξασφάλισε αποκλειστικά το κείμενο του Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού, το οποίο έχει ως εξής:

Εις απάντησιν του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4266/6-11-2009 εγγράφου αυτής,

1. Εν πρώτοις ευλαβώς υποβάλλω κατάσταση καταβολής του φόρου ΕΤΑΚ, τον οποίο κατέλαβαν η Ιερά Μητρόπολις, οι Μονές, οι Ιεροί Ναοί και τα Ευαγή Ιδρύματα της Ι. Μητροπόλεως ημών δια το τρέχον έτος.

2. Οι απόψεις ημών περί της αυξήσεως του ποσοστού του ΕΤΑΚ από ένα τοις χιλίοις σε τρία τοις χιλίοις, είναι πρωτοφανής και παράνομος, φανερώνει δε και εχθρότητα προς την Εκκλησίαν των Κυβερνώντων. Δια τους εξής λόγους:

α. Δεν μπορεί να χαρακτηρισθή ευνομούμενη μια Πολιτεία, η οποία εν γνώσει θεσπίζει Νόμους αντισυνταγματικούς η αντίθετους προς την ηθικήν τάξην, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν, ως είναι η μελετώμενη από την Ελληνική Κυβέρνηση αύξηση του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτά δεν συνέβηκαν ούτε στην Τουρκοκρατία με τους Σουλτάνους.

β. Η υπέρμετρη και μονομερής φορολόγηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Νομικών Προσώπων αυτής (Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Ενοριακών Ναών, Μονών κ.λ.π) χωρίς την φορολόγησιν των άλλων Ελληνικών Νομικών Προσώπων και μάλιστα των λοιπών Ελληνικών Θρησκευτικών Κοινοτήτων (Μουσουλμάνων, Εβραίων, Καθολικών, Διαμαρτυρομένων, κ.λ.π.), αποτελεί σκάνδαλο νομοθετικής μεροληψίας, προσβάλλει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους Χριστιανούς της, που αποτελούν την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, θα μειώση αναλόγως το προσφερόμενο στην κοινωνία μας φιλανθρωπικό της έργο και θα ψυχράνη τους δωρητάς και Ευεργέτας της.

γ. Ο τριπλασιασμός του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντίκειται στην περί ισότητος διάταξη του Συντάγματος και αποτελεί κατάφωρη αδικία στην Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στο παρελθόν εστήριξε το Ελληνικό Έθνος με την περιουσία των Μοναστηριών της και με τα καντήλια των Εκκλησιών ακόμη, αλλά και σήμερα όχι μόνο είναι ΜΟΝΗ αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας στην προσφορά κοινωνικού έργου προς πάντας τους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας είτε αυτοί είναι Έλληνες η Αλλοδαποί είτε είναι Ετερόδοξοι η Αλλόδοξοι.

Δια τούτο, εάν νομοθετηθεί τούτο, εύκολα θα απορριφθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Πολιτείας και θα μείνει στην ιστορία η κακή διάθεση κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της σημερινής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

δ. Η απόφαση αυξήσεως του ΕΤΑΚ ΜΟΝΟΝ δια τα Ν.Π.Δ. και Ι. Δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος αντίκειται και εις την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν. Δια τούτο προσφεύγουσα η Εκκλησία εις τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ασφαλώς θα δικαιωθεί, όπως εδικαιώθη, όταν κατέφυγε δια τον Νόμο Τρίτση. Οπότε η Πατρίδα μας θα εκτεθεί και διεθνώς.

ε. η Ελληνική Πολιτεία όχι ΜΟΝΟΝ πρέπει να μη φορολογεί υπερβάλλοντως την Εκκλησία, αλλά και να την ενισχύει οικονομικά διότι αυτή σηκώνει το βάρος της καθημερινής βοήθειας των εχόντων ανάγκη συνανθρώπων μας.

3. Η Μητρόπολις Ηλείας π.χ. λειτουργεί αδαπάνως δια την Ελληνική Πολιτεία τα εξής ιδρύματα:

α. Πέντε Γηροκομεία – Άσυλα κατακοίτων, στα οποία περιθάλπονται άνω των 400 πτωχών συνανθρώπων μας και εργάζονται 147 εργαζόμενοι πλήρους απασχολήσεως.

β. Δύο Μαθητικά – Φοιτητικά Οικοτροφεία στην Ηλεία με 140 μαθητές – φοιτητές και φοιτήτριες, δύο στην Πάτρα (Θηλέων και Αρένων) και δύο στην Θεσσαλονίκη (Αρένων και Θηλέων), στα οποία φιλοξενούνται ΔΩΡΕΑΝ περί τους 120 φοιτητές και φοιτήτριες.

γ. Ενισχύει με διάφορα χρηματικά ποσά 74 απόρους φοιτητές και φοιτήτριες και 3 μεταπτυχιακούς.

δ. Δύο Σχολές, Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας, στις οποίες φοιτούν ΔΩΡΕΑΝ περί τα 300 παιδιά, αγόρια και κορίτσια και μεγαλύτεροι άνθρωποι.

ε. Δύο κατασκηνώσεις, Σκαφιδιάς (θάλασσα) και Λαμπείας (βουνό), στις οποίες σε τρεις περιόδους το περασμένο θέρος εφιλοξενήθησαν περί τα 600 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Στην τελευταία περίοδο μάλιστα φιλοξενήθηκαν στην Σκαφιδιά και παιδιά του ΚΕΚΥΚΑΜΕ – Α με τους Συνοδούς τους.

στ. Δύο Ορφανοτροφεία (Αρένων και Θηλέων).

ζ. Ίδρυμα προστασίας αγάμων και εγκαταλελειμμένων Μητέρων.

η. Τέλος στην Μητρόπολιν μας και τα φιλόπτωχα Ταμεία των Ι. Ναών συνήθως καταφεύγουν καθημερινά οι συνάνθρωποι μας και απευθύνονται η Νομαρχία, οι Εισαγγελείς Πύργου και Αμαλιάδος, οι Δήμοι, η Αστυνομία κ.λ.π. δια να περιθάλψουμε δυστυχισμένους ανθρώπους μας κάθε ηλικίας η να τους βοηθήσουμε υλικά στις ποικίλες ανάγκες τους. Η ΔΕΗ, οι Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η ΔΕΥΔΑΠ, καθημερινά δέχονται τους υπαλλήλους της Ιεράς Μητροπόλεως μας δια την εξόφληση οφειλομένων Λογαριασμών των συνανθρώπων μας.

Σας υποβάλλομε το Κοινωνικό Απολογισμό της Μητροπόλεως μας του έτους 2008 με το συνολικό ποσό κοινωνικών δαπανών, 8.680.293.99 Ευρώ το οποίο δημοσιεύσαμε στα Μ.Μ.Ε., όπως κάθε χρόνο.

4. Τέλος άποψίς μου είναι, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας πρέπει να αντιδράση έντονα και σθεναρώς με όλα τα νόμιμα μέσα, εν ανάγκη δε να συγκαλέση και έκτακτον Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας, ώστε από κοινού να αντιμετωπίσωμε την εναντίον μας άδικον αυτήν υλικήν και ηθικήν προσβολήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Πρωτοφανή και παράνομη χαρακτήρισε την αύξηση του φόρου του ΕΤΑΚ στα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός σε χθεσινό

του έγγραφο, με το οποίο τοποθετείται απέναντι στις πρωτοβουλίες της νέας Κυβέρνησης σχετικά με τον «τριπλασιασμό» του εν λόγω φόρου.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων « Romfea.gr », εξασφάλισε αποκλειστικά το κείμενο του Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού, το οποίο έχει ως εξής:

Εις απάντησιν του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4266/6-11-2009 εγγράφου αυτής,

1. Εν πρώτοις ευλαβώς υποβάλλω κατάσταση καταβολής του φόρου ΕΤΑΚ, τον οποίο κατέλαβαν η Ιερά Μητρόπολις, οι Μονές, οι Ιεροί Ναοί και τα Ευαγή Ιδρύματα της Ι. Μητροπόλεως ημών δια το τρέχον έτος.

2. Οι απόψεις ημών περί της αυξήσεως του ποσοστού του ΕΤΑΚ από ένα τοις χιλίοις σε τρία τοις χιλίοις, είναι πρωτοφανής και παράνομος, φανερώνει δε και εχθρότητα προς την Εκκλησίαν των Κυβερνώντων. Δια τους εξής λόγους:

α. Δεν μπορεί να χαρακτηρισθή ευνομούμενη μια Πολιτεία, η οποία εν γνώσει θεσπίζει Νόμους αντισυνταγματικούς η αντίθετους προς την ηθικήν τάξην, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν, ως είναι η μελετώμενη από την Ελληνική Κυβέρνηση αύξηση του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτά δεν συνέβηκαν ούτε στην Τουρκοκρατία με τους Σουλτάνους.

β. Η υπέρμετρη και μονομερής φορολόγηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Νομικών Προσώπων αυτής (Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Ενοριακών Ναών, Μονών κ.λ.π) χωρίς την φορολόγησιν των άλλων Ελληνικών Νομικών Προσώπων και μάλιστα των λοιπών Ελληνικών Θρησκευτικών Κοινοτήτων (Μουσουλμάνων, Εβραίων, Καθολικών, Διαμαρτυρομένων, κ.λ.π.), αποτελεί σκάνδαλο νομοθετικής μεροληψίας, προσβάλλει την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους Χριστιανούς της, που αποτελούν την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, θα μειώση αναλόγως το προσφερόμενο στην κοινωνία μας φιλανθρωπικό της έργο και θα ψυχράνη τους δωρητάς και Ευεργέτας της.

γ. Ο τριπλασιασμός του ΕΤΑΚ μόνον δια τα Νομικά Πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντίκειται στην περί ισότητος διάταξη του Συντάγματος και αποτελεί κατάφωρη αδικία στην Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στο παρελθόν εστήριξε το Ελληνικό Έθνος με την περιουσία των Μοναστηριών της και με τα καντήλια των Εκκλησιών ακόμη, αλλά και σήμερα όχι μόνο είναι ΜΟΝΗ αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας στην προσφορά κοινωνικού έργου προς πάντας τους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους μας είτε αυτοί είναι Έλληνες η Αλλοδαποί είτε είναι Ετερόδοξοι η Αλλόδοξοι.

Δια τούτο, εάν νομοθετηθεί τούτο, εύκολα θα απορριφθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Πολιτείας και θα μείνει στην ιστορία η κακή διάθεση κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της σημερινής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

δ. Η απόφαση αυξήσεως του ΕΤΑΚ ΜΟΝΟΝ δια τα Ν.Π.Δ. και Ι. Δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος αντίκειται και εις την Ευρωπαϊκήν Νομοθεσίαν. Δια τούτο προσφεύγουσα η Εκκλησία εις τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ασφαλώς θα δικαιωθεί, όπως εδικαιώθη, όταν κατέφυγε δια τον Νόμο Τρίτση. Οπότε η Πατρίδα μας θα εκτεθεί και διεθνώς.

ε. η Ελληνική Πολιτεία όχι ΜΟΝΟΝ πρέπει να μη φορολογεί υπερβάλλοντως την Εκκλησία, αλλά και να την ενισχύει οικονομικά διότι αυτή σηκώνει το βάρος της καθημερινής βοήθειας των εχόντων ανάγκη συνανθρώπων μας.

3. Η Μητρόπολις Ηλείας π.χ. λειτουργεί αδαπάνως δια την Ελληνική Πολιτεία τα εξής ιδρύματα:

α. Πέντε Γηροκομεία – Άσυλα κατακοίτων, στα οποία περιθάλπονται άνω των 400 πτωχών συνανθρώπων μας και εργάζονται 147 εργαζόμενοι πλήρους απασχολήσεως.

β. Δύο Μαθητικά – Φοιτητικά Οικοτροφεία στην Ηλεία με 140 μαθητές – φοιτητές και φοιτήτριες, δύο στην Πάτρα (Θηλέων και Αρένων) και δύο στην Θεσσαλονίκη (Αρένων και Θηλέων), στα οποία φιλοξενούνται ΔΩΡΕΑΝ περί τους 120 φοιτητές και φοιτήτριες.

γ. Ενισχύει με διάφορα χρηματικά ποσά 74 απόρους φοιτητές και φοιτήτριες και 3 μεταπτυχιακούς.

δ. Δύο Σχολές, Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας, στις οποίες φοιτούν ΔΩΡΕΑΝ περί τα 300 παιδιά, αγόρια και κορίτσια και μεγαλύτεροι άνθρωποι.

ε. Δύο κατασκηνώσεις, Σκαφιδιάς (θάλασσα) και Λαμπείας (βουνό), στις οποίες σε τρεις περιόδους το περασμένο θέρος εφιλοξενήθησαν περί τα 600 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Στην τελευταία περίοδο μάλιστα φιλοξενήθηκαν στην Σκαφιδιά και παιδιά του ΚΕΚΥΚΑΜΕ – Α με τους Συνοδούς τους.

στ. Δύο Ορφανοτροφεία (Αρένων και Θηλέων).

ζ. Ίδρυμα προστασίας αγάμων και εγκαταλελειμμένων Μητέρων.

η. Τέλος στην Μητρόπολιν μας και τα φιλόπτωχα Ταμεία των Ι. Ναών συνήθως καταφεύγουν καθημερινά οι συνάνθρωποι μας και απευθύνονται η Νομαρχία, οι Εισαγγελείς Πύργου και Αμαλιάδος, οι Δήμοι, η Αστυνομία κ.λ.π. δια να περιθάλψουμε δυστυχισμένους ανθρώπους μας κάθε ηλικίας η να τους βοηθήσουμε υλικά στις ποικίλες ανάγκες τους. Η ΔΕΗ, οι Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η ΔΕΥΔΑΠ, καθημερινά δέχονται τους υπαλλήλους της Ιεράς Μητροπόλεως μας δια την εξόφληση οφειλομένων Λογαριασμών των συνανθρώπων μας.

Σας υποβάλλομε το Κοινωνικό Απολογισμό της Μητροπόλεως μας του έτους 2008 με το συνολικό ποσό κοινωνικών δαπανών, 8.680.293.99 Ευρώ το οποίο δημοσιεύσαμε στα Μ.Μ.Ε., όπως κάθε χρόνο.

4. Τέλος άποψίς μου είναι, ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας πρέπει να αντιδράση έντονα και σθεναρώς με όλα τα νόμιμα μέσα, εν ανάγκη δε να συγκαλέση και έκτακτον Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας, ώστε από κοινού να αντιμετωπίσωμε την εναντίον μας άδικον αυτήν υλικήν και ηθικήν προσβολήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Συνολικές προβολές σελίδας

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ