Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ «ΤΗΣ ΑΠΟ-ΚΡΕΩ»


Οταν δ λθ  υἱὸς το νθρώπου ν τ δόξ ατο κα πάντες ο γιοι γγελοι μετ᾿ ατο, τότε καθίσει π θρόνου δόξης ατο, κα συναχθήσεται μπροσθεν ατο πάντα τ θνη, κα φοριε ατος π᾿ λλήλων σπερ  ποιμν φορίζει τ πρόβατα π τν ρίφων,
Κα στήσει τ μν πρόβατα κ δεξιν ατο, τ δ ρίφια ξ εωνύμων. Τότε ρε  βασιλες τος κ δεξιν ατο· δετε ο ελογημένοι το πατρός μου, κληρονομήσατε τν τοιμασμένην μν βασιλείαν π καταβολς κόσμου. πείνασα γάρ, κα δώκατέ μοι φαγεν, δίψησα, κα ποτίσατέ με, ξένος μην, κα συνηγάγετέ με, γυμνός, κα περιεβάλετέ με, σθένησα, κα πεσκέψασθέ με, ν φυλακ μην, κα λθετε πρός με. Τότε ποκριθήσονται ατ ο δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εδομεν πεινντα κα θρέψαμεν,  διψντα κα ποτίσαμεν; Πότε δέ σε εδομεν ξένον κα συνηγάγομεν,  γυμνν κα περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εδομεν σθεν  ν φυλακ, κα λθομεν πρός σε; Κα ποκριθες  βασιλες ρε ατος· μν λέγω μν, φ᾿ σον ποιήσατε ν τούτων τν δελφν μου τν λαχίστων, μο ποιήσατε. Τότε ρε κα τος ξ εωνύμων· πορεύεσθε π᾿ μο ο κατηραμένοι ες τ πρ τ αἰώνιον τ τοιμασμένον τ διαβόλ κα τος γγέλοις ατοπείνασα γάρ, κα οκ δώκατέ μοι φαγεν, δίψησα, κα οκ ποτίσατέ με,  ξένος μην, κα ο συνηγάγετέ με, γυμνός, κα ο περιεβάλετέ με, σθενς κα ν φυλακ, κα οκ πεσκέψασθέ με. Τότε ποκριθήσονται ατ κα ατο λέγοντες· κύριε, πότε σε εδομεν πεινντα  διψντα  ξένον  γυμνν  σθεν  ν φυλακ, κα ο διηκονήσαμέν σοι; Τότε ποκριθήσεται ατος λέγων· μν λέγω μν, φ᾿ σον οκ ποιήσατε ν τούτων τν λαχίστων, οδ μο ποιήσατε. Κα πελεύσονται οτοι ες κόλασιν αἰώνιον, ο δ δίκαιοι ες ζων αἰώνιον.
νομάζεται Κυριακ τς πόκρεω γιατί στ διάρκεια τς βδομάδας πο κολουθε ρχίζει μι περιορισμένη νηστεία –«ποχ κρέατος»- πως παραγγέλουν τ λειτουργικ βιβλία.  κκλησία ρχίζει ν μς «προσαρμόζει» στ μεγάλη προσπάθεια πο θ παιτήσει π μς πτ μέρες ργότερα. Σταδιακ μς βάζει στ μεγάλο γώνα, γιατί γνωρίζει τν επάθειά μας κα προβλέπει τ πνευματική μας δυναμία.
Εαγγελικ νάγνωσμα τς μέρας εναι  παραβολ το Χριστο γι τν Τελευταα Κρίση (Ματθ. 25, 31-46).
ταν  Χριστς θ ρθει ν μς κρίνει ποι θ εναι τ κριτήριό Του;  παραβολ μς δίνει τν πάντηση:  γάπη. χι να πλ νθρωπιστικ νδιαφέρον, λλ  συγκεκριμένη κα προσωπικ γάπη γι τν νθρωπο, γι κάθε νθρώπινο πρόσωπο μ τ ποο  Θες μ φέρνει σ παφ στ ζωή μου.
 χριστιανικ γάπη εναι  «δυνατ δυνατότητα» ν βλέπω τ Χριστ στ πρόσωπο κάθε νθρώπου, ποιοσδήποτε κι ν εναι ατός, κα τν ποο  Θεός, μέσα στ αώνιο κα μυστηριδες σχέδιό Του, χει ποφασίσει ν φέρει στ ζωή μου στω κα γι λίγες στιγμές. Ν τν φέρει κοντά μου χι σν μι εκαιρία γι «καλή πράξη»  γι ξάσκηση τς φιλανθρωπίας μου, λλ σν ρχ μις διάκοπης συντροφις μέσα στν διο τ Θεό. γάπη ξεπερνάει στν «λλο» τν ξωτερική του μφάνιση, τν κοινωνική του θέση, τν θνική του καταγωγή, τν διανοητική του κανότητα κα φθάνει στν ψυχή του, τ ληθιν κομμάτι το Θεο μέσα του. Εναι  πέροχη νακάλυψη το «προσώπου» στν «νθρωπο»,  νακάλυψη το συγκεκριμένου κα μοναδικο προσώπου μέσα στ σύνολο γενικά. πραγματικ ποστολ τς κκλησίας εναι ν πενθυμίζει στν νθρωπο τν προσωπική του γάπη. λοι ο νθρωποι χουν νάγκη π' ατ τ προσωπικ γάπη, ν τος ναγνωρίζεται  μοναδικότητα τς ψυχς τους στν ποία ντανακλται λη  μορφι τς δημιουργίας μ' να ξεχωριστ τρόπο. Ξέρουμε τι ο νθρωποι βρίσκονται στ «φυλακή», εναι «πεινντες κα διψντες» κριβς γιατί τος λείπει ατ  προσωπικ γάπη. Τέλος ξέρουμε τι ετε γαπήσαμε ετε ρνηθήκαμε τν γάπη, πρόκειται ν κριθομε, γιατί «φ' σον ποιήσατε ν τούτων τν δελφν μου τν λαχίστων, μο ποιήσατε» (Ματθ. 25)

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν, καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων, μόνε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου· ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, τῷ Ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Θεοτόκιον. Ἦχος πλ. δ’.Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα ἔχομεν, καὶ πρέσβυν εὐπρόσδεκτον, πρὸς ὃν ἔτεκες Θεόν, Θεοτόκε Ἀνύμφευτε, τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.
Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος α’.Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς μετὰ δόξης, καὶ τρέμωσι τὰ σύμπαντα, ποταμὸς δὲ τοῦ πυρός, πρὸ τοῦ βήματος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ τὰ κρυπτὰ δημοσιεύωνται, τότε ῥῆσαί με, ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου με στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε.

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ
«Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού· αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι· δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα»

Άμφια του Αγίου

Άμφια του Αγίου
Βρίσκονται στον Μητροπολιτικο Ναό της Χίου

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕ ΕΓΡΑΦΟ (1902)

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕ ΕΓΡΑΦΟ (1902)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η Φοιτητική Εστία θηλέων "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" Αμαλιάδας στεγάζεται σε 2όροφο κτίριο εντός του προαυλίου του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Νεκταρίου, σε μια ήσυχη γειτονιά εντός της πόλεως της Αμαλιάδας. Σήμερα φιλοξενεί περί τις 8 φοιτήτριες από τα Τ.Ε.Ι της περιοχής.

Ζωοδοχος πηγη

Ζωοδοχος πηγη