Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Δεκαπενταυγούστος Το Πάσχα του καλοκαιριού
Από 1 Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου. Νηστεύουμε προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου .

Η νηστεία είναι αυστηρή. Ψάρι τρώμε μόνο στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας (6 Αυγούστου). Άν η 15η Αυγούστου συμπέσει Τετάρτη ή Παρασκευή τότε γίνεται κατάλυση μόνον ιχθύος.
Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη .Η πιο παλιά από όλες. Την έδωκε στον Αδάμ μέσα στον παράδεισο.
Το νόημα της νηστείας ήταν: με το όπλο της νηστείας να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην υπακοή στο Θεό και στην πάλη κατά του διαβολου.
Ο Xριστός, ετόνισε ακόμη περισσότερο την αξία της νηστείας.
Είπε: "Το γένος τουτο ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή κι νηστεία" . Δηλ. με τη νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και τον νικάμε.
Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας …
"Δεν αρκεί η αποχή από τροφές, αλλά ας νηστεύσωμε νηστεία αρεστή στο Θεό. Αληθινή νηστεία είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το θυμό, αποχωρισμός από τις επιθυμίες, από την συκοφαντία, το ψέμα, την επιορκία". ( Μ. Βασίλειος)
"Νήστευε, όχι μόνο από ψωμί, κρασί, κρέατα, και άλλες τροφές, αλλά περισσότερο από κακούς λογισμούς". (Νείλος Αγκύρας)
"Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να νηστεύουμε, η επίδειξη καλών έργων, η ελεύθερη από πάθη γνώμη".(Κύριλλος Αλεξανδρείας)

Οι παρακλητικοί κανόνες της Θεοτόκου.
Το Δεκαπενταύγουστο είναι μια περίοδος του Εκκλησιαστικού έτους, κατά την οποία η ορθόδοξη ψυχή στρέφει τα μάτια με βαθειά κατά­νυξη προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Επί δεκαπέντε ημέρες, πριν από την εορτή της Κοιμήσεως, σημαίνουν οι καμπάνες την ώρα του δει­λινού και τα πλήθη των πιστών πάνε να ψάλλουν τον Μικρό και τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα. Ανάλογη κατάνυξη έχει βέβαια και η περίοδος των Χαιρετισμών της Παναγίας. Αλλά ενώ στους Χαιρετι­σμούς κυριαρχεί ο υμνολογικός τόνος, η θριαμβική δοξολόγηση των απείρων χαρίτων της «Μητρός του Θεού γενομένης», στους Παρα­κλητικούς Κανόνες του Δεκαπενταυγούστου κυρίαρχος τόνος είναι το πένθος και η οδύνη της βαρυαλγούσης ψυχής του πιστού που ζη­τά παράκληση και παρηγοριά από την Παναγία.
Οι Παρακλητικοί Κανόνες, ο Μικρός και ο Μέγας η απλώς η Μικρή και η Μεγάλη Παράκληση - επειδή δια των ύμνων αυτών οι πιστοί παρακαλούν την Παναγία να ακού­ση και να ικανοποιήση τα αιτήματά τους - ψάλλονται , εναλλάξ, δη­λαδή την μία μέρα ψάλλεται η Μεγάλη και την άλλη η Μικρή. Μόνο κατά τους εσπερι­νούς των Σαββάτων και της Εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ψάλλον­ται οι Παρακλήσεις και τούτο επειδή το περιεχόμενό τους είναι πέν­θιμο και ικετευτικό και δεν συμφωνεί προς το χαρμόσυνο ύφος των εορταστικών αυτών ύμνων. Εκτός, όμως, από την περίοδο του Δεκα­πενταυγούστου η Μικρή, ιδίως, Παράκληση ψάλλεται συχνά, «εν πά­ση περιστάσει και θλίψει ψυχής», είτε στους ιερούς Ναούς, είτε και κατ' οίκον, από τους πιστούς, οι οποίοι επιθυμούν να ικετεύσουν δι' αυτής την Θεοτόκο και να επικαλεσθούν την μεσιτεία της.

Η δε διάκριση των Παρακλήσεων σε Μικρή και Μεγάλη οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον στην έκταση, το μέγεθος των τροπαρίων. Τα τροπάρια, δηλαδή, της Μικρής Παρακλήσεως είναι μικρότερα και συντομώτερα από εκείνα της Μεγάλης.

Η Μικρή Παράκληση είναι ποίημα κάποιου υμνογράφου, ο οποίος κατ' άλλους μεν ωνομάζονταν Θεοστήρικτος και ήταν Μο­ναχός, κατ' άλλους δε Θεοφάνης. Όπως φαίνεται, όμως, πρόκειται περί του ιδίου προσώπου, το οποίο έγινε Μοναχός και από Θεοφά­νης μετωνομάσθηκε σε Θεοστήρικτο. Η Μεγάλη Παράκληση είναι έργο του Θεοδώρου του Β , του Δουκός, Βασιλέως της Νικαίας, του επονομαζομένου Λασκάρεως, ο οποίος έζησε περί τα μέσα του 13ου αιώνος και είναι πολύ μεταγενέστερος του Θεοστηρίκτου, του Μοναχού.

Οι δύο Παρακλήσεις, πλην του Κανόνος, περιλαμβάνουν στην Ακο­λουθία τους και Ψαλμούς, δεήσεις υπέρ των ζώντων πιστών, υπέρ των οποίων τελούνται, και Ευαγγελική περικοπή. Το περιεχόμενό τους είναι ικετευτικό, συγκινεί τους πιστούς, διδάσκει και προτρέπει αυτούς να προστρέχουν με θάρρος και εμπιστοσύνη πάντοτε προς την Κυρία Θεοτόκο, την Μεγάλη Μητέρα τους, για να βρίσκουν πα­ρηγοριά και να λαμβάνουν βοήθεια στις ανάγκες του.

Προς την Κυρία Θεοτόκονάς ψάλλουμε και μεις με πίστη και εκ βά­θους καρδίας τις ιερές Παρακλήσεις και μαζί με τους ιερούς υμνω­δούς, ας επαναλαμβάνουμε: «Βλέψον ιλέω όμματί σου και επίσκεψαι την κάκωσιν, ην έχομεν, και δεινών συμφορών και βλάβης και κινδύ­νων και πειρασμών ημάς λύτρωσαι, αμερήτω σου ελέει», με την ακρά­δαντη βεβαιότητα ότι «δεν θα παρίδη την πενιχράν δέησίν μας, τον κλαυθμόν και τα δάκρυα και τους στεναγμούς μας, αλλά θα πληρώση τας αιτήσεις μας», για να δοξάζουμε Αυτήν μετά πόθου πάντοτε.


2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Η νηστεία ωφελεί. Αποδείξεις από τα πιο έγκυρα περιοδικά διατροφής βασισμένες σε κλινικές μελέτες.

# Sarri KO, Higgins S and Kafatos AG, Are religions “Healthy”? A review on religious recommendations on diet and lifestyle, Human Ecology. 2006; 14: 7-2
#Lazarou C, Matalas AL. A critical review of current evidence, perspectives and research implications of diet-related traditions of
the Eastern Christian Orthodox Church on dietary intakes and health consequences. Int J Food Sci Nutr. 2010;61(7):739-758.
#Basilakis A, Kiprouli K, Mantzouranis S, et.al.
Nutritional Study in Greek-Orthodox Monasteries -Effect of a 40-Day Religious Fasting. Aktuel
Ernahrungsmed 2002; 27: 250-255
#Chliaoutakis J, Drakou I, Gnardellis C, Galariotou S,Carra H, Chliaoutaki M.
Greek Christian OrthodoxEcclesiastical lifestyle: could it become a pattern of
health-related behavior? Prev Med.2002 ;34(4):428-435
#Sarri KO, Linardakis MK, Bervanaki FN, Tzanakis
NE, Kafatos AG. Greek Orthodox fasting rituals: ahidden characteristic of the Mediterranean diet ofCrete. Br J Nutr. 2004;92(2):277-284.
#Sarri K, Linardakis M, Codrington C, Kafatos A.
Does the periodic vegetarianism of Greek Orthodox Christians benefit blood pressure? Prev Med.2007 ;44(4):341-348.
#Sarri K, Bertsias G, Linardakis M, Tsibinos G,
Tzanakis N, Kafatos A. The effect of periodic
vegetarianism on serum retinol and
alpha-tocopherol levels. Int J Vitam Nutr Res.
2009 ;79(5-6):271-280.
#Sarri KO, Tzanakis NE, Linardakis MK, Mamalakis
GD, Kafatos AG. Effects of Greek Orthodox
Christian Church fasting on serum lipids and obesity. BMC Public Health. 2003;163:16.
#Papadaki A, Vardavas C, Hatzis C, Kafatos A.
Calcium, nutrient and food intake of Greek Orthodox Christian monks during a fasting and non-fastingweek. Public Health Nutr. 2008 ;11(10):1022-1029.
#Sarri KO, Kafatos AG, HigginsS. Is religious fasting related to iron status in Greek Orthodox Christians? Br J Nutr. 2005;94(2):198-203
#Simopoulos AP. The Mediterranean diets: What is
so special about the diet of Greece? The scientific evidence. J Nutr. 2001;131(11 Suppl):3065S-73S

Ανώνυμος είπε...

"Από 1 Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου. Νηστεύουμε προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου ."
Διαβάζοντας το προηγούμενο σχόλιο και έχοντας πρόσφατη εμπειρία απο ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία-θρησκευόμενους- για το ζήτημα της νηστείας, θα λέγαμε οτι επικρατεί σύγχυση αδίκως.Καμία πατερική θεολογία και κανείς απο τους Αγίους μας και τους Αποστόλους μας ποτέ δεν είπε οτι η νηστεία "κάανει καλό και στην υγεία", ή διάφορα άλλα φαιδρά και κατά κάποιον τρόπο αιρετικά.Νηστεύουμε όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε απο τους χριστιανούς καθαρά και μόνο για την Παναγιά μας και τον Κυριό μας,Για να κρατήσουμε ζωντανή τη παράδοσή μας, τα ήθη και τα εθιμά μας."Οσοι πιστοί προσέλθετε" και όχι "είναι και μια ευκαιρία για να κάνεις σιλουέτα".Μακάριοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Αποστόλοι που ενώ δεν είδαν, πίστεψαν και μας έδειξαν το δρόμο Του.

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ
«Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού· αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι· δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα»

Άμφια του Αγίου

Άμφια του Αγίου
Βρίσκονται στον Μητροπολιτικο Ναό της Χίου

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕ ΕΓΡΑΦΟ (1902)

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕ ΕΓΡΑΦΟ (1902)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η Φοιτητική Εστία θηλέων "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" Αμαλιάδας στεγάζεται σε 2όροφο κτίριο εντός του προαυλίου του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Νεκταρίου, σε μια ήσυχη γειτονιά εντός της πόλεως της Αμαλιάδας. Σήμερα φιλοξενεί περί τις 8 φοιτήτριες από τα Τ.Ε.Ι της περιοχής.

Ζωοδοχος πηγη

Ζωοδοχος πηγη